ناکار آمدی احزاب سیاسی در ایران معاصر (مطالعه موردی حزب توده و حزب اراده ملی)
64 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » زمستان 1380 - شماره 16 » (10 صفحه - از 219 تا 228)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از مسائل مهم درباره احزاب سیاسی در ایران، نهادینه نشدن آنهاست. علی‏رغم فضای باز سیاسی در برخی مقاطع زمانی، تا کنون حزبی تعریف شده و دارای ساختار و کارویژه‏های حزبی در ایران شکل نگرفته است. مقاله حاضر با تبیین کارویژه‏های حزب و تطبیق آنها بر حزب توده در قبل و بعد از انقلاب اسلامی و حزب اراده ملی، عملکرد این دو حزب و علل ناکارآمدی آنها را مورد بررسی قرار داده است. واژه‏های کلیدی: احزاب، حزب توده، حزب اراده ملی